loading...

20.2.2022

Preparing for a session – Negotiation

Preparing for a session - Negotiating

Check the end of the article for english translation.

Sitominen voi olla erittäin intensiivinen ja rikastuttava kokemus sekä keholle, että mielelle. Sidontasessiolle asetettujen odotusten ja rajojen kommunikoiminen etukäteen on keskeistä turvallisen kokemuksen saamiseksi.

Mikäli painotus on tekniikassa voi kokemus olla intensiivistä ns. “urheilullisella” tasolla. Sitominen voi olla myös erittäin intiimiä sensuaalisuuden ja seksuaalisuuden ollessa vuorovaikutuksessa etualalla, tai läheisyyttä ja turvallisuuden tunnetta - irti päästämistä.

Sidontasession motivaationa voi olla myös valta-asetelmilla leikittely painotuksen ollessa BDSM-teemoihin liittyvissä psykologisissa elementeissä, tai kyseessä voi olla estetiikkaan keskittyvä taiteellinen yhteistyö esimerkiksi valokuvaamista varten.

Erityisesti aihepiirin ollessa uusi ja vieraampi on tärkeää tiedostaa sitomiseen liittyvän monimuotoisuuden olemassaolo ja että siihen liittyy kaikessa rikkaudessaan myös riskejä. Fyysisten vammojen lisäksi kokemus voi synnyttää henkisiä traumoja ja onnistuneenkin session jälkeen voi vaikeita tunteita ym. psykologisia vaikutuksia nousta sekä sidottavalle, että sitojalle. Myös nousten pintaan tietoisuuteen vasta muutaman päivän viiveellä.

Sitominen koskettaa paljon syvemmin kuin saattaa ulkopuolelta katseltuna ensin näyttää ja siksi on tärkeää miettiä etukäteen millaisia odotuksia sinulla on sidontasessiolle. Onko kyse flirtistä, jonkinlaisesta joogasessiosta vai seksuaalisesta vuorovaikutuksesta? Onko motivaationa mielenkiinto, seikkailunhalu, itseilmaisu vai oletko vain etsimässä adrenaliini/endorfiini -potkua?

Onnistuneen sidontasession ytimessä on kyky avoimeen rehelliseen keskusteluun ja rakentavaan neuvotteluun osapuolten välillä. Ennen sessioon ryhtymistä on hyvä miettiä ja vastata rehellisesti ainakin seuraaviin kysymyksiin:

Sidottava / Bottom

 • Haluanko todella olla tämän henkilön sidottavana?
 • Haluanko platonisemman joogasessio -tyyppisen, vai sensuaalisen ja seksuaalissävytteisen kokemuksen tämän sitojan kanssa?
 • Olenko etsimässä rentoutumista vai fyysistä koettelemusta ja rajakokemusta vai haluanko vain kuvia itsestäni?
 • Haluanko pysyä maassa vai päästä roikkumaan ilmassa?
 • Tiedänkö omat kehoni ja mieleni rajat? Kestänkö fyysistä, henkistä ja psykologista sidontatilanteesta mahdollisesti koituvaa stressiä?

Keskustele havainnoistasi sitojasi kanssa, että asiat voidaan huomioida sidontatilanteessa (esim. saatan “jäätyä” stressitilanteessa, pyörtymistaipumukset, fyysiset vammat kuten nivelongelmat, mahdollinen vaikuttava lääkitys tai terveydelliset tilat, jotka saattavat aiheuttaa reaktioita sidontatilanteessa).

 • Olenko varautunut ottamaan vastaan odottamattomien tunteiden kuten pelon, surun, häpeän, kuten myös varmuuden, voimakkaan läsnäolon, turvallisuuden ja halun ja intohimon pintaan nousemista?
 • Haluanko pitää vaatteet päällä vai tulla sidotuksi alasti? Mihin en halua sitojan koskevan minua? Mihin kohtiin kehoani ei saa laittaa köysiä (esim. pää, genitaalialue), mitkä ovat ehdottomia Ei-rajojani?
 • Pystynkö sanomaan Ei? Olenko kykenevä kertomaan sitojalleni mikäli en pidä jostain, pystynkö pitämään kiinni omista rajoistani myös silloin, kun ne mahdollisesti muuttuvat kesken session tai se saattaisi aiheuttaa sitojassa pettymyksen tunteita?
 • Näenkö sitojani “palveluntuottajana” vai haluanko vastata myös hänen toiveisiinsa ja odotuksiinsa. Mitkä sitojan odotukset ja toiveet vastaavat omiani?

Sitoja / Rigger

 • Haluanko sitoa tätä henkilöä?
 • Haluanko laajentaa teknistä osaamistani, ottaa valokuvia, kokea intiimiyttä ja emotionaalista yhteyttä sidottavan kanssa vai olenko kiinnostunut seksuaalisesta kontaktista?
 • Osaanko suhteuttaa sidontasession omiin sidontataitoihini? Kykenenkö laittamaan sidottavani turvallisuuden ja hyvinvoinnin oman egoni edelle ja hallitsen itseni sidontatilanteessa enkä ylitä sidontakykyjeni antamia rajoja hetken huumassa?
 • Kykenenkö sanomaan Ei? Ymmärränkö ja kykenenkö kommunikoimaan haluamani tasoisen konsensuaalisuuden sidottavani kanssa?
 • Ymmärränkö riittävästi anatomiasta minimoidakseni sidontaan liittyvät riskit ja ymmärrän millaista turvallisen sitomisen kuuluu olla?
 • Kuinka hyvin hallitsen suunnitteilla olevan session? Tiedänkö mitä haluan tehdä?
 • Ovatko toiveeni yhteneväiset sidontakumppanin kanssa? Mikäli olen sitomassa ensimmäistä kertaa köysissä olevaa henkilöä, olenko valmis johdattelemaan hänet sitomisen maailmaan hellästi aloittelijaystävällisiä sidontoja käyttäen, mahdolliset omat eriävät halut sivuun laittaen?
 • Tunnenko sidottavani rajat ja pystynkö arvioimaan ja huomioimaan niitä realistisesti? Olenko keskustellut rajoista riittävästi sidottavan kanssa ennen sessiota?
 • Olenko valmis pitämään huolta sidottavasta session jälkeen (jälkihoito)?

Jälkihoito

Sitomiseen sisältää aina riskejä ja siihen osallistutaan omalla vastuulla. Siksi on tärkeää, että konsensuaalisuuden pohjana on aina valmius olla käytettävissä myös session jälkeen mahdollisten nousevien tunteiden, sekä käynnistyvien sisäisten prosessien yhdessä läpi käymiseen. 

Turvallisia ja elämyksellisia sidontakokemuksia shibarin parissa toivottaen,

Vesa / Studio Moth

Tekstin pohjana mm. ropehelp.ch -tiimille tehty saksankielinen artikkeli kirjoittajinaan Isith & RopuNawa


Rope bondage can be a very intense and enriching experience for both body and mind. In terms of the meaningfulness of the experience, communicating the expectations and boundaries for the session, are of great importance.

If the emphasis is on technical side, the experience can be intensive, so-called on a "sporty" level. rope bondage can also be very intimate with sensuality and sexuality interacting in the foreground, or closeness and a sense of security - letting go.

The motivation of a rope bondage session can also include playing with power exchange with emphasis on psychological elements related to BDSM themes, or it can be an artistic collaboration focusing on aesthetics, for example for photography.

Especially when the subject area is new and more unfamiliar, it is important to be aware of the of huge diversity of motives behind practising rope bondage and that, in all its richness, it also involves risks. In addition to physical injuries, the experience can cause mental trauma, and even after a successful session, difficult feelings and other psychological effects can arise for both the rigger and bottom. Emotions may also rise to the surface of consciousness only after a some days' delay.

Tying touches much more deeply than it might first appear from the outside, and that's why it's important to think in advance about what kind of expectations you have for the tying session. Is it about flirting, some kind of yoga session or sexual interaction? Are you motivated by interest, a desire for adventure, self-expression or are you just looking for adrenaline/endorphine kicks?

At the heart of a successful rope bondage session is the ability for open, honest discussion and constructive negotiation between the parties. Before starting the session, it is good to think about and honestly answer at least the following questions:

The one getting tied - Bottom

 • Do I really want to be tied by this person?
 • Do I want a more platonic yoga session type, or a sensual and sexually tinged experience with this rigger?
 • Am I looking for relaxation or a physical challenge and limit experience or do I just want pictures of myself?
 • Do I want to stay on the ground or get suspended in the air?
 • Do I know the limits of my body and mind? Can I withstand the physical, mental and psychological stress that may come from the situation?

Discuss your observations with your partner so that things can be taken into account in the session situation (e.g. I may "freeze" in a stressful situation, fainting tendencies, physical injuries such as joint problems, possible active medication or health conditions that may cause reactions in the session situation).

 • Am I prepared to handle the surfacing of unexpected emotions such as fear, sadness, shame, as well as reassurance, powerful presence, security, and desire and passion?
 • Do I want to keep my clothes on or be tied up naked? Where I want (// don't want to be touched? Where on my body ropes are not allowed (e.g. head, genital area), what are my absolute No-limits?
 • Can I say No? Am I able to tell my tying partner if I don't like something, am I able to stick to my own boundaries even when they possibly change in the middle of a session, or it might cause feelings of disappointment in the tying partner?
 • Do I see my partner as a "service provider" or do I also want to meet his wishes and expectations. Which of the tying partners expectations and wishes correspond to mine?

One doing the tying - Rigger

 • Do I want to tiethis person?
 • Do I want to expand my technical skills, take photos, experience intimacy and emotional connection with the person being tied, or am I interested in eroticism / sexual interaction?
 • Can I relate the tying session to my own tying skills? Am I able to put the safety and well-being of my tying partner before my own ego and do I control myself in a tying situation and not exceed the limits given by my tying abilities in a moment of session rush?
 • Am I able to say No? Do I understand and am able to communicate the level of consensuality I want with my partner?
 • Do I understand enough anatomy to minimize the risks associated with tying, and do I understand what safe tying should look like?
 • How well do I manage the planned session? Do I know what I want to do?
 • Do my desires allign with the tying partner? If I am tying a person who is getting tied for the first time, am I ready to introduce him to the world of tying gently using beginner-friendly ties, putting aside possible desires of my own?
 • Do I understand the boundaries of my tying partner and am I able to assess and consider them realistically? Have I discussed the boundaries sufficiently with my tying partner before the session?
 • Am I ready to be emotionally available after the session for discussing possible positive and negative feelings that might rise, also with delay (aftercare)?

Aftercare

Rope bondage involves risks and you participate in it at your own risk. That is why it is important that the basis of consensuality is always the willingness to be available even after the session for going through surfacing emotions together

Hoping for safe and exhilarating tying experiences with shibari,

Vesa / Studio Moth

The text is based on e.g. A German-language article written for the ropehelp.ch team by Isith & RopuNawa
Posted in Shibari